INGYENES SZÁLLÍTÁS! Bankkártyás fizetés vagy 9.000 Ft értékű vásárlás felett. 

Adatvédelmi nyilatkozat

1. BEVEZETÉS

A(z) _ (Kft / Bt / Zrt / stb.) (a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan ügyel a
személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és
tisztességes adatkezelésre.

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév: Kajdi Szabolcs, egyéni vállalkozó
Nyílvántartási szám: 43273147
Székhely: 3600 Ózd, Nemzetőr út 15. 6/1
Adószám: 67082991-1-25

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és
európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat
a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez
szükségesek.

A jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:
• 1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és
lakcímadatok kezeléséről
• 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
• 2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól
• 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az infoszabadságról
• 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről

Az Adatkezelő vállalja a Jelen szabályzat egyoldalú betartását és kéri, hogy ügyfelei is fogadják el a
szabályzat rendelkezéseit. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi
szabályzatot megváltoztassa, ez esetben a módosított szabályzatot nyilvánosan közzéteszi.

2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Szabályzatunkban az adatvédelmi szakkifejezések a következő jelentéssel bírnak:

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a
továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg
kapcsolata az érintettel helyreállítható.
A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név,
azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy
szociális azonosságárajellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat
– teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza,
az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja,
vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása
vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy
azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép)
rögzítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem
lehetséges.

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott
időre történő korlátozása céljából.

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött
szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval.

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai,
valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött
nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam
állampolgárával azonos jogállást élvez.

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

3. ADATKEZELÉSI ALEPELVEK

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény
felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és
ideig.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók
össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei
minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül –
harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az
érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott
adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű
védelme.

Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok körét és
megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést
elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg.

Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat
nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett
hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell
vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt
vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását
vélelmezni kell.Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.

Az érintett a hozzájárulását az Adatkezelővel írásban kötött szerződés keretében is megadhatja a
szerződésben foglaltak teljesítése céljából. Ebben az esetben a szerződésnek tartalmaznia kell
minden olyan információt,
amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek ismernie kell, így különösen a
kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok
továbbítását, adatfeldolgozó igénybevételét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia
kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti
kezeléséhez.

A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait – ha törvény kivételt
nem tesz – az adatkezeléshez fűződő más érdekek, ideértve a közérdekű adatok nyilvánosságát is,
nem sérthetik.

4. AZ ADATKEZELÉS ALAPJAI

Az Adatkezelő a tevékenységei során a személyes adatok kezelése minden esetben törvényen vagy
önkéntes hozzájáruláson alapul. Egyes esetekben az adatkezelés, hozzájárulás hiányában egyéb
jogalapon vagy a rendelet 6. cikkén nyugszik.

Az Adatkezelő tevékenységéhez az alábbi Adatfeldolgozók közreműködését és szolgáltatásait veszi
igénybe:

Fizetéshez szükséges adatfeldolgozók:

A fizetés a Barion Payment Zrt. rendszerén keresztül történik.
Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.
Adószám: 25353192-2-43
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552
Honlap: www.barion.com
Engedély száma: H-EN-I-1064/2013
Intézmény azonosító: 25353192
Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, telefonszám, email cím, irányítószám,
bankszámlaszám, vásárlási összeg
Az adattovábbítás célja: termék kifizetése

Magyar Posta Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042463
Adószám: 10901232-2-44
Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, telefonszáma, email címe, irányító száma,
szállítási címe, csomagfelvételi címe és neve, bankszámlaszáma, GLS fiutár részére küldött
maximum 30 karakter terjedelmű üzenet
Az adattovábbítás célja: termék szállítása, utánvéti díj beszedése

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft
Székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.
Cégjegyzékszám:13-09-111755
Adószám: 12369410-2-44

Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, telefonszám, e-mail cím, irányítószám,
szállítási cím és név, csomagfelvételi cím és név, bankszámlaszám, GLS futár részére küldött
maximum 30 karakter hosszú üzenet.
Az adattovábbítás célja: termék szállítása, utánvét díj beszedése

A weblap látogatóinak adatai

Az Adatkezelő az általa üzemeltetett weboldalak látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más
személyes adatot nem rögzít.

Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak html kódja webanalitikai mérések céljából független,
külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a
konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel
kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. Jelenleg a
webanalitikai szolgáltatásokat a Google Inc. végzi (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
CA 94043), a Google Analytics szolgáltatás keretében.

4.2.3. Az Adatkezelő a Facebook és a Google AdWords hirdetési rendszerein keresztül ún.
remarketing hirdetéseket futtat. Ezek a szolgáltatók cookie-k, webes jelzők és hasonló technológiák
használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat az Adatkezelő weboldaláról és egyéb internetes
helyekről. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújtanak, illetve
hirdetéseket tesznek célzottá. Az így célzott hirdetések a Facebook és a Google partnerhálózatában
szereplő további weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing listák a látogató személyes adatait
nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak.

A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében
eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a
Beállítások / Adatvédelem menüpontban tehetők meg.

További információ a Google és a Facebok adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken
olvasható: http://www.google.com/privacy.html és https://www.facebook.com/about/privacy/

Hírlevél

Az Adatkezelő az általa üzemeltetett honlapok hírleveleire való feliratkozóknak …. (pl: általában
havonta, de hetente legfeljebb egy alkalommal újdonságokat, híreket és ajánlatokat tartalmazó
online hírleveleket és elektronikus, illetve postai úton) direkt marketing üzeneteket kézbesíthet. A
hírlevélre való feliratkozáshoz a név és e-mail cím megadása kötelező, ami elengedhetetlen az
üzenetek kézbesítéséhez.

Az adatokat mindaddig kezeljük, ameddig azok törlését az érintett nem kéri. A leiratkozás
lehetőségét minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja.
A megadott személyes adatok valódiságáért a felhasználó felel.

A hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
bejelentésre került, az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartási azonosító száma: …….. (vagy amíg
nem kapjuk meg a számot: „bejelentés folyamatban”)

5. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A weboldal üzemeltetője: Kajdi Szabolcs
Hírlevélküldés részletei: Jelenleg nem küldünk hírlevelet és ehhez email cím listát nem tárolunk.
Kizárólag, csak a megrendelt csomag kézbesítéshez használjuk a megadott email címet,
kapcsolattartása céljából.

Az Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés
ellen. Az Adatkezelő a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti
intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban
jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a hírlevelek
láblécében található linken vagy a Adatkezelő bármelyik elérhetőségén.

Az érintett kérelmére a Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az
adatokat.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban
25 napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadni a tájékoztatást.

A valóságnak meg nem felelő személyes adatot a Adatkezelő helyesbíteni köteles.

A személyes adatot az Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy
téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot
adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel
az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése
(továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat
felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos
kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak
eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő
köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az
adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni
mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik
kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi
hatósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: 06- 1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: naih.hu

2020.06.08.